College stopt subsidie SOBO

23-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Marcel Bregman heeft het SOBO geïnformeerd dat de organisatie niet voldoende relevant meer is

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn voornemens de jaarlijkse subsidie van vijftigduizend euro aan het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) per 1 januari te beëindigen.  

Juist eerder deze maand besloot het SOBO terug te keren naar de basis van directe belangenbehartiging van wijkbewoners. De noodzaak van een vernieuwingsslag werd in 2016 al ingezien en het was een regelmatig terugkerend thema in de gesprekken tussen de gemeente en het SOBO. In 2017 heeft het SOBO een door de gemeente ondersteund verbetertraject ingezet. Maar in een vandaag aan de gemeenteraad gestuurde brief schrijft het college van B & W: “Wij moeten helaas constateren dat dit wat ons betreft niet heeft geleid tot de beoogde resultaten en dat het SOBO juist aan relevantie en draagvlak heeft ingeboet. Daarom zijn wij voornemens de subsidie aan het SOBO per 1 januari 2019 te beëindigen.”  

De behoefte aan bewonersondersteuning in de wijken is de afgelopen tien jaar sterk veranderd, zegt het college. “Wij gaan de bewonersondersteuning beter laten aansluiten op de wensen en behoeften die er leven in de stad. De nieuwe vorm van ondersteuning is gericht op het faciliteren van eigentijdse vormen van bewonersondersteuning, waarbij maatwerk en geïntegreerde ondersteuning centraal staan. Wij zien in vrijwel alle wijken nieuwe, onafhankelijke initiatieven, die kunnen rekenen op een stevig draagvlak. Voorbeelden hiervan zijn De Buurtvrouw, J & S Groenelaan en de LET’s Ruilwinkel. De afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan met ondersteuning ad hoc van verschillende en nieuwe bewonersinitiatieven. Wij willen deze ondersteuning een vaste vorm geven.”  

Het college ziet dat de ‘klassieke bewonersorganisaties’ aan verandering onderhevig zijn. “Bewoners doen minder vaak een beroep op de bewonersorganisaties en regelen veel meer zelf. Hoewel wij van mening zijn dat bewonersorganisaties nog steeds hun waarde hebben, zijn zij voor de gemeente niet meer de enige gesprekspartner als het gaat om bewonersondersteuning. Ook andere organisaties verdienen onze aandacht en ondersteuning. In deze nieuwe maatschappelijke setting past het niet meer te werken met een centrale rol voor het SOBO als (overkoepelende) partij voor bewonersorganisaties.” 
“Bewonersondersteuning blijft bestaan en het huidige bedrag van circa vijftigduizend euro per jaar blijft beschikbaar. Maar met de beëindiging van de subsidie en het terughalen van de gedetacheerde medewerkers is het voor het SOBO niet langer mogelijk om de huidige vraagbaakfunctie te vervullen. Deze vraagbaakfunctie wordt voortgezet vanuit de gemeente en de voorliggende voorzieningen”, zegt het college, doelend op de wijkondersteuningsteams (WOT’s), het Servicepunt Woningverbetering, het Servicepunt Vrijwilligers en dergelijke.  

“In 2019 gaan we verder – samen met de partners in de wijken – met doorontwikkeling van beleid ten aanzien van faciliteren van bewonersorganisaties en –initiatieven”, zegt het college. Met die constatering komt de ‘Visienota facilitering bewoners en bewonersorganisaties 2008’ te vervallen. Het college schrijft: “Daarmee is er ook geen grondslag meer voor het raadsbesluit tot detachering van bewonersondersteuning bij het SOBO en betaling van vijfduizend per jaar aan het SOBO voor bureaukosten (te verdelen over de bewonersorganisaties).”  

“Ik ken de brief van het college aan de gemeenteraad niet”, zegt de recent aangetreden SOBO-voorzitter Albert Bons, “maar we zijn gisteren geïnformeerd door wethouder Bregman. Wij zijn het niet met Marcel Bregman en het college eens. Maandagavond gaan wij ons beraden wat ons nu te doen staat.”  

Het SOBO moest eerder al incasseren dat Woonplus de organisatie niet langer zag als logische gesprekspartner. Op basis van nieuwe wetgeving koos Woonplus voor een eigen huurdersbelangenvereniging, HOW, voorgezeten door Theo Schoenmakers, die overigens ook bestuurslid is van het SOBO.Gerelateerd