College betreurt tweet van wijkagent over huisvervuiling

16-12-2020 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders betreuren de wijze van communiceren door wijkagent Fred Bravenboer die vorige maand in een tweet zei dat niet de juiste hulpverlening is ingezet om een verwarde man in een zwaar vervuilde woning in Groenoord beter te helpen.

“Het beeld dat de wijkagent heeft geschetst klopt niet”, zegt het college. “Dat is ook de reden dat wij deze manier van communiceren betreuren, vooral omdat wij hebben vernomen van de politieleiding dat de wijkagent wel degelijk op de hoogte was van de actieve hulpverlening in deze casus.”

Bravenboer meldde in juli dat hij in zijn wijk Groenoord was gestuit op een man die al vijf jaar zonder gas en licht leefde. Zie dit artikel.

“De complexiteit van deze casus is gemeenteoverstijgend. De hulpverlening komt vanuit een specialistische hoek”, zegt het college zonder verdere details te verstrekken. Het college geeft aan er niet dieper op in te kunnen gaan gezien de privacy van de desbetreffende vervuilde Groenoorder.

Het college reageert hiermee op schriftelijke vragen die ruim drie weken geleden werden gesteld door gemeenteraadsleden Bart Voortman (Groen Links) en Sun van Dijk (fractie-Van Dijk). In juli hadden ze ook al vragen gesteld over huisvervuiling. Aanleiding was dat twee inwoners van Groenoord onder zwaar vervuilde omstandigheden uit hun huizen waren gehaald. Een van de bewoners leefde al vijf jaar zonder gas, water en elektra.

Waar de gemeente de woningen grondig liet schoonmaken, constateerde de wijkagent bij een bezoek aan deze bewoner dat er opnieuw sprake was van ernstige huisvervuiling. De bewoner was verward. Voortman en Van Dijk begrepen dat de situatie weer terug bij af was. Volgens de wijkagent was de juiste hulpverlening niet op gang gekomen. Maar dat spreekt het college nu tegen.

Alle bij de gemeente bekende dossiers zijn meegenomen in de nieuwe methodiek om vervuiling tegen te gaan en bewoners naar de beste zorg te begeleiden, schrijft het college. De woningen van Woonplus worden opgepakt door de woningcorporatie zelf. Het zal uit de evaluatie moeten blijken of de huidige capaciteit voldoende is om alle dossiers via deze inspannende methodiek op te kunnen pakken.

Op de vraag van Groen Links en fractie-Van Dijk hoe de communicatie verloopt nadat de politie zulke situaties aantreft en wat dan de inzet van de gemeente is, antwoordt het college dat er een overleg is waarin dit soort casuïstiek wordt besproken. De politie neemt ook deel aan dit overleg en koppelt ook intern in haar eigen organisatie terug. Het college gaat niet specifiek in op de vraag of er ook wordt teruggekoppeld aan de politie als een zorgtraject niet goed of vlot op gang komt of als een bewoner hardnekkig zorg mijdt waardoor de zorg (nog) niet van de grond komt.

Wel geeft het college aan dat de methodiek, die Schiedam van Rotterdam leert, in hoofdlijnen inhoudt 'dat we door investeren, tijd, aandacht en vertrouwen toch hopen een ingang te krijgen bij een zorgmijder, met als doel het tegengaan van herhaling'.

Het college: “Er zullen altijd zorgmijders blijven die wij niet kunnen bereiken. Met als gevolg dat zij toch vervuilen. De stappen die we dan nemen is gedwongen opruimen. Echter, dat kan pas als de woning dusdanig ernstig vervuild is dat er sprake is van (brand)gevaar of gevaar voor de volksgezondheid. Tijdens dit traject blijven we investeren in contact met de betrokkene om hem alsnog naar de juiste hulp te begeleiden. Als dat nog steeds niet lukt kan een gedragsaanwijzing vanuit de Wet aanpak woonoverlast opgelegd worden.”Gerelateerd