Bewoners krijgen het recht om gemeentetaken over te nemen

22-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Als organisatieadviseur en procesmanager is Thijs Harmsen trekker van R2C

SCHIEDAM – Right to Challenge, afgekort tot R2C, is het recht van bewoners om taken van de gemeente over te nemen indien zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen uitvoeren. 
Het kabinet-Rutte III is van plan dit recht vast te leggen in de Gemeentewet. Vooruitlopend daarop vraagt het landelijke netwerk R2C de Schiedamse gemeenteraad om een open discussie aan te gaan met maatschappelijke partners. Dat kunnen bewoners zijn, maar ook ondernemers, ZZP’ers, welzijnsorganisaties en het verenigingsleven.  

R2C-coördinator Thijs Harmsen heeft de gemeenteraad een Routeplanner toegestuurd met een checklist van 33 punten waar je bij de invoering van Right to Challenge op kunt letten. ‘Democratie in actie’ vraagt namelijk wel om duidelijke afspraken, zodat politici, ambtenaren en initiatiefnemers van tevoren weten wat ze kunnen verwachten. Want het is natuurlijk meteen al een kwestie of de gemeente en initiatiefnemers het snel eens kunnen worden of gemeentelijke taken inderdaad beter door anderen kunnen worden gedaan. 
Uit ervaringen van pionierende gemeenten blijkt dat de checklist heel zinvol is voor een goed begin.  

Als het ‘recht op uitdaging’ eenmaal in de Gemeentewet staat, kunnen gemeenten het verder uitwerken, al naar gelang de lokale behoeften zijn. In het landelijk netwerk R2C werken geïnteresseerden en betrokkenen bij bewonersinitiatieven en (lokale) overheden samen om bij te dragen aan kennisontwikkeling, bijeenkomsten en leerateliers. De Routeplanner is ontwikkeld door bewoners en ambtenaren uit verschillende gemeenten met medewerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De hamvraag zal overal zijn, ook in Schiedam: wat voegt R2C toe en hoe kan R2C binnen onze gemeente vorm krijgen? Om de samenleving te prikkelen vraagt Thijs Harmsen om de Routeplanner ruimhartig in Schiedam te verspreiden. Hij verneemt graag van het gemeentebestuur hoe het er verder mee aan de slag wil gaan.