B&W houdt vast aan kap 72 bomen PKO- en Lorentzlaan

14-02-2020 Nieuws Redactie

De cypressen vormen een statige rij van Stationsplein tot Boerhaavelaan en verder; alleen de bomen vooraan op de foto zullen blijven staan


SCHIEDAM – De gemeente kiest er toch voor om alle bomen in de Professor Karnerlingh Onneslaan en Lorentzlaan te kappen. Dit laat het college van B&W weten in een brief aan de Schiedamse Bomenridders.

Die hadden een alternatief voorstel gedaan, waarbij de 72 bomen voor de helft behouden zouden blijven. In plaats daarvan stelt B&W nu voor 52 bomen te herplanten.

Volgens B&W is kappen en herplant de beste werkwijze, nu de beide lanen grondig worden aangepakt. Dat werk dient twee doelen: herinrichting van de lanen, met een lagere maximumsnelheid voor auto’s en betere fietsstroken en vernieuwing onder de grond. Daar wordt een aparte hemelwaterafvoer aangelegd, samen met een drainage- en infiltratiesysteem.

Zo’n systeem bestaat uit een leiding die ervoor zorgt dat het grondwater weer op het oorspronkelijk peil komt, aldus B&W. “We willen voorkomen dat er op den duur schade ontstaat aan woningen door paalrot en wateroverlast door hevige regenbuien.” De leiding wordt aangesloten op de Buys Ballotsingel en de Singel die ligt tussen Swammerdamsingel, Snelliussingel en Van Swindensingel. Is het grondwaterpeil te laag, dan loopt er water de leiding in; wordt het grondwaterpeil te hoog, dan voert de leiding het grondwater weer af naar de singels. ie ligt tussen Swammerdamsingel, Snelliussingel en Van Swindensingel.

De hoogte van het grondwater is een belangrijke zorg van een andere groep betrokkenen. De bewoners, eigenaren en ook omwonenden van de PKO-laan en Lorentzlaan. Zij zijn bezorgd over de fundering van hun woningen en richtten zich aan het stadsbestuur door middel van een petitie. Hun belang heeft B&W nadrukkelijk willen meewegen in hun besluitvorming. De Waterwet legt de gemeente een inspanningsverplichting op om de grondwaterstand op peil te houden in het openbaar gebied, ook om funderingsschade aan woningen te voorkomen. Die kan optreden als de houten palen, ook onder de woningen in de lanen in oost, droog komen te staan; houtrot ligt dan op de loer.

“In de Boerhaavelaan werkt de drainage- en infiltratieleiding inmiddels en is het grondwater verhoogd tot het singelpeil, zodat de paalkoppen weer onder water staan”, zo meldt het college. “Zorgvuldige monitoring heeft uitgewezen dat de verhoging van het grondwater in de Boerhaavelaan geen invloed op de aanwezige souterrains en achterliggende tuinen heeft.”

Het is ook die gewenste verhoging van het peil van het grondwater die de belangrijkste reden is voor het rooien van de bomen. Daarvoor heeft het college een technische redenering. “Het verhogen van de grondwaterstand bij de houtenpalen, aan zowel de voor- als achterzijde, heeft het meeste effect als de drainage- en infiltratieleiding zo dicht mogelijk bij de woningen wordt aangelegd.” Bestaande kabels en leidingen in de grond maken dat onmogelijk.

“Het drainage- en infiltratiesysteem kan bij het behoud van de bomen of vijftig procent van de bomen, alleen op de scheiding parkeerstrook/rijbaan aangelegd worden. Het vervangen van de bomen biedt de kans om deze leiding wel dichter bij de woningen aan te leggen. Daarnaast biedt het vervangen van de bomen de kans om het vuilwaterriool te vernieuwen. Ons huidige stelsel is aan vervanging toe. Het rioolstelsel in de Lorentzlaan is inmiddels 72 jaar en in de Professor Kamerlingh Onneslaan 41 jaar oud.” Zodoende kwam B&W tot het besluit om de lanen aan te pakken ‘van gevel tot gevel’. Dus net zoals in de Boerhaavelaan alles vernieuwen, met de aanplant van ‘volwaardige bomen’, ter compensatie van de bomen die sneuvelen.

Het besluit tot deze werkwijze namen burgemeester en wethouders al bijna een jaar geleden. Het appèl van de Bomenridders om de bomen in de lanen zo veel als mogelijk te behouden (ondersteund door een notitie van Mos Grondwatertechniek), zette het college ertoe nieuw onderzoek te laten uitvoeren. Dit ging in het bijzonder uit naar ‘de diepte en kwaliteit van de funderingen in relatie tot de grondwaterstand’. Dat onderzoek bevestigde de verwachting dat in het projectgebied de grondwaterstand in de toekomst meer zal gaan fluctueren. “Om te kunnen waarborgen dat de palen ook in de toekomst onder water blijven staan, is de aanleg van de drainage- en infiltratieleiding noodzakelijk voor behoud van de funderingen.”

In het eerste deel van de PKO-laan, tussen de Spoorstraat en het Stationsplein, speelt deze fluctuatie volgens de gemeente minder. Daar valt ook zonder de drainage- en infiltratieleiding een juiste grondwaterstand te realiseren. “In dit deel kunnen de bomen dan ook blijven staan.”

Een andere optie die de afgelopen tijd is onderzocht, is de nieuwe leiding in het midden van de rijbaan te leggen en deze aan te sluiten op de Schie als boezemwater, in plaats van op de lager gelegen Buys Ballotsingel en de Sweelincksingel. “Het Hoogheemraadschap Delfland verleent hiervoor geen toestemming”, aldus B&W. Met als uitleg: “Het waterpeil in de Schie staat hoger dan in beide singels. Het is daarom niet mogelijk om het grondwater terug te laten vloeien in de Schie, waardoor het grondwaterpeil hoger kan worden dan het historisch grondwaterpeil. Het risico op wateroverlast wordt hierdoor groter.”

Zodoende houdt het stadsbestuur vast aan het oorspronkelijke besluit. In de toelichting schrijft het paaiend dat zo in plaats van 36 behouden bomen, de lanen op termijn 52 bomen gaan tellen. Volwaardige nieuwe bomen, aldus B&W. “Bewoners hebben gekozen voor een combinatie van bij-vriendelijke bomen. Ten opzichte van de huidige situatie zal het kroonvolume in de straten worden vergroot en door het toepassen van verschillende soorten loofbomen zal de biodiversiteit toenemen.”

De kapvergunning voor de 71 watercypressen en één esdoorn is al op 3 oktober verleend. Eén ontvankelijke bezwaar kwam binnen, zo schrijven B&W en dit bezwaar is ongegrond verklaard. “De kapvergunning is nu rechtsgeldig. De bomen worden na het broedseizoen (15 maart – 15 juli) en voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer gekapt. (..) Naar verwachting kunnen we na de zomer doorgaan met de herinrichting van de laatste twee lanen.”

PS. In dit artikel is de Sweelincksingel na plaatsing gewijzigd in de singel die ligt tussen Swammerdamsingel, Snelliussingel en Van Swindensingel.

Zie ook dit artikel.


Gerelateerd