Ad Hoc moet verpaupering Gravin Aleidaschool tegengaan

30-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Omvorming van de lokalen tot wooneenheden is het meest waarschijnlijk

SCHIEDAM – Na het bericht over de herbestemming van de Gravin Aleidaschool in Schiedam-Oost op dinsdag 22 april op Schiedam24 hebben burgemeester en wethouders vandaag nadere uitleg verstrekt aan de gemeenteraad.  

Vastgoedbeheerder Ad Hoc heeft de opdracht gekregen om het schoolgebouw te beheren om leegstand en verpaupering te voorkomen, schrijft het college van B & W. En wat niet in de brief aan de gemeenteraad staat: uiteraard ook om te voorkomen dat het pand gekraakt wordt (maar dat is vaak het uitgangspunt wanneer Ad Hoc wordt ingeschakeld). 
De gemeente heeft de omwonenden van de Gravin Aleidaschool per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond.  

Na de fusie van de Gravin Aleidaschool met basisschool Sint Jan worden de lessen sinds het schooijaar 2017-2018 gegeven in het gebouw aan de Van Swindensingel 66. Het schoolgebouw aan de Oostsingel 9 is niet meer nodig voor onderwijs en volgens de Wet op het primair onderwijs moet het gebouw dan juridisch worden overgedragen aan de gemeente. Sinds zondag 20 augustus 2017 is de gemeente Schiedam juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Er is toen besloten om het pand vooralsnog te behouden en zo mogelijk een invulling voor het pand te zoeken die een meerwaarde toevoegt aan de ontwikkeling van de stad Schiedam en de wijk Oost. Voorwaarde was dat deze invulling financieel dekkend moest zijn voor een periode van tien tot vijftien jaar.  

De afgelopen periode is samen met een bewonersgroep uit Oost gezocht naar een mogelijke invulling van het pand. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht. Een creatieve broedplaats was een suggestie, neerkomend op verhuur van lokalen aan maatschappelijke organisaties en creatieve ondernemers. Een ander scenario was verplaatsing van activiteiten van wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79 naar de Gravin Aleidaschool aangevuld met creatieve ondernemers. Het derde scenario was het in de markt zetten van het schoolgebouw. 
Uit analyse is gebleken dat het scenario creatieve broedplaats onvoldoende zekerheid bood dat de gemeente de aan het pand verbonden kosten kon opvangen met verhuur. 
Toevoeging van wijkfuncties was ook geen structurele oplossing. Wijkactiviteiten in Oost zullen niet meer locatiegebonden zijn en bovendien is het schoolgebouw aan de Oostsingel niet geschikt voor wijkactiviteiten. De bereikbaarheid is niet optimaal, de parkeerdruk zou te hoog worden, evenals de overlast voor de bewoners van met name de Oostsingel en de Villastraat.

Daarom heeft het college deze maand besloten om het team Vastgoed, Grondzaken en Ondersteuning de opdracht te geven om het herontwikkelings- en verkooptraject vorm te geven. Verkoop van het pand en herontwikkeling tot woningen is volgens het college de meest geschikte optie in het licht van de ontwikkeling van de stad en de wijk Oost.