Wonen met zorg moet meer mogelijk worden

14-02-2018 Gezond Kor Kegel


SCHIEDAM – Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, en als dat moeilijk wordt toch tenminste in hun eigen stad kunnen blijven. In het woningbouwbeleid moet dat een vertaling krijgen.

Dat is een algemene conclusie, die getrokken kan worden uit de beantwoording van de zevende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting bij de vraag:

Bij de Frankelandgroep staan honderdzeventig mensen op de wachtlijst voor opname in het verpleeghuis. Verder groeit het aantal ouderen dat naast thuiszorg ook een beschutte woonomgeving nodig heeft om niet alleen zelfstandig, maar ook verantwoord en plezierig te kunnen leven. Door die tekorten aan verpleeghuisplaatsen en wooncomplexen naast zorgcentra loopt ‘het systeem’ vast. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis wordt overspoeld met ouderen die na uitbehandeling nergens terecht kunnen en het ziekenhuis ‘verstoppen’.

De vraag:

Hoe denkt u aan de oplossing van deze situatie bij te dragen?

Nadere toelichting:

Het ministerie van VWS heeft besloten dat het aantal verpleeghuisplaatsen in onze regio, waaronder die bij Frankelandgroep en Argos Zorggroep, mag uitbreiden. Zorgverzekeraar DSW denkt samen met de zorgaanbieders van wijkverpleging na over oplossingen om de zorg thuis te kunnen blijven bieden, nu er tekorten aan wijkverpleegkundigen dreigen te ontstaan.

Gemeenten stimuleren dat er meer en diverse vormen van wonen met zorg aangeboden worden. Een voorbeeld hiervan in Schiedam is het Plus Wonen-initiatief bij de Frankelandgroep in de Liduinahof. Daarin kunnen ouderen terecht die normaliter in het verzorgingshuis terecht zouden zijn gekomen. In deze woonvorm worden vanuit de Wmo welzijns- en maatwerkvoorzieningen geleverd naast de ouderenzorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit is een vorm van wonen met zorg die zorgt voor uitstel van opname in een verpleegtehuis.

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

D66 vindt verantwoord zelfstandig wonen voor ouderen erg belangrijk. Belangrijk is wel dat er ingespeeld wordt op veranderende wensen qua woonvormen en zorg. Openstaan voor nieuwe vormen en samenwerken met bijvoorbeeld huisartsen, Wmo en Frankeland.

Specifiek aanbod voor ouderen moet worden meegenomen bij de uitvoering van onze plannen voor de woningmarkt.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA vindt het van groot belang dat wachtlijsten korter worden – en vrijwel verdwijnen. Daarom juicht de PvdA het toe dat er – naast extra verpleeghuisplaatsen voor deze regio – meer gevarieerde vormen van wonen worden aangeboden, met verschillende mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Senioren kunnen daardoor langer zelfstandig wonen, maar wel op een manier die veilig en gezond is, en aangepast aan de zorgbehoefte en hulpvraag (maatwerk!).

Het PlusWonen-initiatief is daar een goed voorbeeld van, waarbij partijen goed met elkaar samenwerken. Daarbij deelt de PvdA de zorgen van DSW over het tekort aan wijkverpleegkundigen, waardoor zorg aan huis in gevaar komt. We prijzen het initiatief van DSW om samen met zorgaanbieders van wijkverpleging naar oplossingen te zoeken.

Het zou goed zijn wanneer nieuwe ideeën ook met gemeente, meerdere zorgaanbieders, woningcorporatie(s), onderwijsinstellingen en andere betrokkenen gedeeld en snel getoetst kunnen worden op haalbaarheid, zodat tempo kan worden gemaakt met de uitvoering.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. In samenwerking met Frankeland is er al PlusWonen geïntroduceerd, woonblokken met zorgondersteuning. Ook zijn er reeds extra ouderen(zorg)complexen gerealiseerd of in ontwikkeling.

De SP wil nog een stap verder met het opzetten van zorgbuurthuizen. Dit is een kleinschalig zorgconcept, waar zes tot acht ouderen kunnen wonen, in een gewoon huis in een reguliere straat, als het thuis niet meer gaat, aangepast aan de behoeften van ouderen. Doordat het midden in de wijk komt te staan en het zo kleinschalig is, kunnen buurtbewoners de ouderen ook echt leren kennen, wat de drempel voor vrijwilligers, maar ook voor mantelzorgers, om er even binnen te stappen een stuk lager maakt.

Het zorgbuurthuis moet daarnaast een inloopfunctie hebben voor ouderen uit de buurt die nog wel thuis kunnen blijven wonen, maar behoefte hebben aan contact met anderen.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD vindt dat Schiedammers zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving en met een goede kwaliteit van leven. Ook als je ouder wordt of leeft met een beperking, moet je de regie over je eigen leven kunnen behouden. Daarvoor is het van belang dat je zelf de keuze kunt maken voor een type zorg, aanpassing van je eigen woning of specifieke woonvorm. De VVD zet daarom in op een snelle uitbreiding van het aanbod van de vormen van wonen met zorg in Schiedam.

Speciale aandacht heeft de VVD voor de Schiedammers die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. De gemeente moet daarom voortdurend aandacht hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is.
 

Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV heeft als bijzonder aandachtspunt: voldoende woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen en zo veel mogelijk in hun eigen woon/leefomgeving.

De wachtlijsten voor verpleeginstellingen en zorginstellingen zijn veroorzaakt door landelijke verkeerde bezuinigingen. Schiedam heeft hier geen invloed op. Het AOV vindt het dan ook niet terecht dat mensen eerst worden verplicht langer thuis te wonen, terwijl vervolgens de voorzieningen die ze nodig hebben verder naar beneden worden geschroefd door beperkte budgetten.

Meer woonvormen in elke wijk, waarbij voorzieningen zoals woonzorgpakketten worden aangeboden, zouden kunnen bijdragen aan een verbetering van de omstandigheden voor onze ouderen.

De Wijkondersteuningsteams zullen zich meer moeten gaan specialiseren in ouderenzorg.

Voor elke ouder wordende Schiedammer geldt dat 'zorg op maat' het antwoord is. Dit betekent flexibel zijn in het vaststellen van individuele oplossingen en ondersteunen waar nodig. Ouderen verdienen het om prettig ouder te worden in Schiedam.


Patricia van Aaken, CDA:

Mensen moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen of na een ziekenhuisopname of verblijf in een instelling zo spoedig mogelijk weer naar huis kunnen. Wanneer dat betekent dat men zo lang mogelijk zelfstandig, waardig en veilig in de eigen omgeving kan blijven, juichen wij dat toe. Soms is dit niet het geval. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid daar dan wel voor te zorgen.

Daarom moeten er voldoende voorzieningen zijn in buurten waar veel senioren wonen (zorg en welzijn dichtbij). Daarnaast vindt het CDA dat de gemeente flexibel moet omgaan met bepaalde bouwconcepten die het mantelzorgen mogelijk maakt. Andere woonvormen met zorg, zoals het succesvolle PlusWonen van Frankeland, of particuliere initiatieven moeten gestimuleerd worden. Aanvullend moeten we blijven investeren in samenwerking met DSW, zodat de zorg aanvullend op elkaar is ingericht. CDA vindt het belangrijk om te investeren in Senior Smart Living waar mensen nadenken hoe ze langer zelfstandig willen wonen.


René Karens, Groen Links:

Groen Links staat voor eerlijke en betaalbare zorg voor iedereen. De beschikbaarheid van verpleeghuisplekken is vooral een zaak van de landelijke politiek en, helaas, de ‘markt’. De gemeente moet doen wat ze kan. Als dat betekent dat we soms lokaal landelijke weeffouten moeten oplossen, dan moeten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. 

Door zorg op maat te organiseren, vroege signalering in de wijken en het faciliteren van mantelzorgers kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En intussen blijven we zorgaanbieders en de landelijke overheid achter hun broek aanzitten als marktoverwegingen en regelgeving in de weg zitten.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam streeft naar een duurzame, zorgzame leef-omgeving. Dit kan als alle betrokkenen in deze samenleving hun rol optimaal invullen. Dat zijn onder andere de thuiszorg, wijk/buurtzorg, zorgverzekeraar en zorginstellingen. Vanuit de samenwerking moet de oplossing komen.

Progressief Schiedam wil dat Schiedam een brede zorgconferentie organiseert, waarbij  zorgverzekeraar, zorginstellingen, het ministerie, maar ook Woonplus en Schiedammers zelf samen tot optimale invulling van zorg komen. Hierbij wordt naast de noodzakelijke directe zorg ook de zorg van de toekomst geagendeerd, waar onder andere generatiebewust bouwen wordt meegenomen.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De gemeente stimuleert dat aan ouderen diverse vormen van wonen met zorg aangeboden worden, zodat een opname in een verpleeghuis uitgesteld kan worden. Voorbeeld in Schiedam is: het Plus Wonen-initiatief bij de Frankelandgroep in de Liduinahof voor die ouderen die anders in een verpleegtehuis terecht zouden zijn gekomen.
Vanuit de Wmo kan hen zodoende welzijns- en maatwerkvoorzieningen aangereikt worden naast de reguliere ouderenzorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit is een maatwerkoplossing. Deze aanpak leidt tot verkleining van de wachtlijsten en tegelijkertijd wordt de noodzakelijke zorg aangeboden.
Naast de verzorging en verpleging blijft mantelzorg nodig. Het getuigt van bewust burgerschap als je omziet naar je naaste – en bijvoorbeeld een extra boodschap meeneemt voor een eenzame buur of deze laat aanschuiven bij de maaltijd. Op die manier kunnen mensen langer en fijner thuis wonen en zijn de kosten voor de Nederlandse en Schiedamse overheid te beheersen. De CU-SGP kiest voor het samen leven.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Feit is dat met de vergrijzing en het gegeven dat mensen steeds langer blijven leven, vraag en aanbod in de zorg niet gelijk lopen. Naast personele problemen om al die fantastische mensen te vinden die in de zorg willen werken, is het natuurlijk ook een financieel probleem. De kosten van de zorgverzekering moet omhoog als we de kwaliteit van zorg gelijk willen houden in de toekomst. Ik ben blij dat ik als raadslid deze beslissingen niet hoef te nemen.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk staat voor uitbreiding van verpleeghuisplaatsen. Daarnaast optimaliseren van thuiszorg die oog heeft voor de verschillen tussen zorggebruikers en voor cultuursensitieve zorg. Realiseren van wooncomplexen in buurten waar ouderen zich het prettigst zullen voelen. Zowel de zorgverzekeraars als de zorgaanbieders zijn belangrijke gesprekspartners bij het vinden van oplossingen.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Zorg is leidend en geld volgend!

Vooropgesteld: zorg is een mensenrecht. Dan mag wel of geen zorg verlenen nooit afhangen van voldoende budget. Wanneer ouderen langer thuis moeten wonen, neemt de zorgvraag toe. Als thuis blijven wonen niet meer mogelijk is, dan wordt de oudere helaas ad hoc daar geplaatst waar op dat moment ruimte is. Om te voorkomen dat onze ouderen moeten verhuizen naar een andere stad, moet verzorging thuis opgeschaald kunnen worden. Zodat onze ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven – tenzij het echt niet anders kan – totdat er bij Argos Zorggroep of de Frankelandgroep plaats is. Zorg heeft bij het SLV bijzondere aandacht. De goede contacten met Argos Zorggroep en Frankelandgroep worden dan ook gekoesterd. Zorgen doe je samen! Het SLV zal er alles aan doen om in Schiedam de beste zorg mogelijk te maken.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De OuderenPartij Schiedam maakt juist van zorg voor ouderen een speerpunt. Gezien het grote aantal ouderen in Schiedam is gecoördineerde actie nodig. een wethouder voor ouderenzaken is dan ook volkomen logisch. Verder dient het de voorkeur om te onderzoeken of een gemeentelijke zorginstelling mogelijk is. Hoe prettig het ook is dat er nu al meer aandacht voor de zorg voor ouderen is, is het vooral een kwestie van coördineren en meer geld.

Constatering Kor Kegel:

De ouderen moeten een stevige positie krijgen in een gevarieerd bouwbeleid. Dat kan plaatselijk geregeld worden en het komt dan ook in de antwoorden van een aantal lijsttrekkers voor. Als goed voorbeeld wordt Plus Wonen van de Frankelandgroep genoemd: wonen met zorg en ondersteuning.

De lijsttrekkers leggen voorts verschillende accenten. Inspelen op veranderende woonwensen, zegt D66, evenals samenwerking tussen zorgverleners en -verzekeraar. Met ook de woningcorporatie en onderwijsinstellingen, zegt de PvdA. Progressief Schiedam wil dat Schiedam een brede zorgconferentie organiseert, waarbij zorgverzekeraar, zorginstellingen, het ministerie, maar ook Woonplus en Schiedammers zelf samen tot optimale invulling van zorg komen.

De PvdA prijst het initiatief van DSW om samen met zorgaanbieders de wijkverpleging op peil te houden.

De SP pleit voor zorgbuurthuizen: een kleinschalig zorgconcept, waar zes tot acht ouderen kunnen wonen en dat ook een inloopfunctie heeft.

De VVD, Groen Links en CU-SGP benadrukken dat de mantelzorgers ondersteund moeten worden waar nodig. AOV vindt dat de Wijkondersteuningsteams zich meer moeten specialiseren in ouderenzorg.

Het CDA vindt het belangrijk om te investeren in Senior Smart Living, waar mensen nadenken hoe ze langer zelfstandig willen wonen. De CU-SGP pleit ook voor welzijns- en maatwerkvoorzieningen naast de reguliere ouderenzorg.

Denk staat voor uitbreiding van verpleeghuisplaatsen en het optimaliseren van thuiszorg met aandacht voor cultuurverschillen. SLV vindt zorg een mensenrecht en dat mag niet van geld afhangen. Verzorging thuis moet opgeschaald kunnen worden, zodat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven.

De Ouderenpartij pleit voor een wethouder voor ouderenzaken. Ook wil deze partij onderzocht zien of een gemeentelijke zorginstelling mogelijk is.Gerelateerd