Pleidooi voor adviesgroep Groen

10-10-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – De gemeenteraad heeft van een inwoner van Schiedam het verzoek gekregen om een adviesgroep Groen in te stellen. De adviesgroep zou bij alle activiteiten in de buitenruimte moeten adviseren hoe het groen (bomen, struiken, plantsoenen, grasvelden) zo veel mogelijk gespaard kan worden. De adviesgroep kan zich ook buigen over alternatieve oplossingen, wanneer bijvoorbeeld het groen moet wijken in verband met verkeersveiligheid.  

In de adviesgroep zouden naast deskundigen en ambtenaren ook betrokken Schiedammers moeten zitten; dat kunnen steeds andere Schiedammers zijn, liefst betrokkenen uit de omgeving waar op dat moment plannen zijn voor kap van bomen en struiken. “Geen politici!”, vindt Joke Gaasbeek, want de politiek moet later een oordeel vellen over de inbreng van de adviesgroep.  

Joke Gaasbeek stelt voor om de adviesgroep meteen in te stellen en als eerste advies te laten uitbrengen over de voorgenomen kap van negentig bomen aan de Westfrankelandsedijk en de dreigende kap van de bomen in de ‘Drie Lanen’ van Schiedam-Oost, te weten de Boerhaavelaan, de Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan.  

Joke Gaasbeek denkt dat zo’n adviesgroep vruchten afwerpt doordat het ‘boombesparend’ werkt. Ze heeft haar brief niet alleen aan de gemeenteraad gestuurd, maar ook aan het college van B & W. Ze vindt dat de Groenblauwe Structuurvisie van de gemeente maatgevend moet zijn. Deze visie is met inbreng van deskundigen vastgesteld en het koppelt de belangen van de Schiedammers, het bedrijfsleven, het waterbeheer en de natuur. Joke Gaasbeek vindt de visie belangrijk, maar het is haar niet duidelijk hoe de visie in beleid wordt omgezet.

“Week na week worden er kapvergunningen aangevraagd en verleend, vaak zonder inachtneming van de bezwaartermijn. Natuurlijk begrijp ik dat er voor werkzaamheden aan wegen en voor bouwactiviteiten bomen moeten wijken. Ook begrijp ik dat de veiligheid van burgers geborgd moet zijn. Maar het kappen van bomen zou alleen plaats moeten vinden onder zeer strikte voorwaarden”, schrijft ze. Zepleit voor een niet-kappen-beleid, tenzij.  

Joke Gaasbeek: “De meerwaarde van bomen voor een gezonde leefomgeving is onomstreden: ze vangen CO2 en fijnstof af en ze vergroten het waterbergend vermogen van de bodem. Bovendien leveren groen en dan vooral grote bomen een belangrijk bijdrage aan een aantrekkelijke woonomgeving. Bomen zijn trage groeiers, de gemiddelde boom heeft minstens vijftien tot twintig jaar nodig om volwassen te worden en veel bomen kunnen tientallen jaren oud worden.”  

Ze tekent bezwaar aan tegen de kapvergunning van de bomen aan de Westfrankelandsedijk. Eerder dit jaar klom Joke Gaasbeek ook in de pen. In maart en april maakte ze bezwaar tegen de kaalslag ten behoeve van woningbouw op de voormalige voetbalvelden van VVK in Kethel, en tegen de gevolgde procedure. Ze toonde zich bezorgd dat de gemeente zich er kennelijk niet bewust was “dat het verwijderen van lage bosschages en ondergroei ook vergunningplichtig is”. Ze vond het tekenend voor het geringe belang dat gehecht wordt aan het behoud van zo veel mogelijk groen bij projecten.

0p grote schaal worden de laatste jaren bomen en bosschages gekapt ten behoeve van projecten, zoals de metrolijn, de A4, het Hargapark, VVK en herbestrating. Bovendien is er achterstallig groenonderhoud. Langs de Poldervaart zijn vorig jaar alle rietkragen verwijderd. Vooral de verwijdering van de lage bosschages en de rietkragen leidt er toe dat vogels een ernstig tekort aan nestgelegenheid hebben. Het verwijderen van hoge bomen heeft nog vele jaren effect op de uitstraling van de stad, bracht Joke Gaasbeek naar voren.Gerelateerd