Meezoeken naar andere functie religieus erfgoed

17-02-2018 Gezond Kor Kegel

De voormalig Lutherse kerk, later PKN-kerk, wordt sinds enige tijd niet meer voor de eredienst gebruikt


SCHIEDAM – Er is geen enkele politieke partij die bij functieverlies van kerken en andere gebedshuizen vindt dat ze gesloopt kunnen worden. Integendeel, een grote meerderheid van de dertien lijsttrekkers voor de Schiedamse raadsverkiezingen vindt dat ze bij leegstand het best een functieverandering kunnen krijgen. Het zijn immers vaak beeldbepalende en karakteristieke gebouwen.

Die teneur zien we in de antwoorden van de lijsttrekkers op de tiende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. De vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting bij de vraag:

De gemeente investeert in het behoud van monumenten en cultuurhistorisch erfgoed. Daar kan het religieuze erfgoed toe worden gerekend, al was het alleen al omdat kerktorens en minaretten punten van herkenning en identiteit zijn. Enkele kerken in Schiedam zullen op enige termijn niet de oorspronkelijke functie kunnen vervullen.

De vraag:

Vindt u dat er in het monumentenbeleid bijzondere aandacht moet zijn voor kerkgebouwen en andere gods- en gebedshuizen en dat er bij functieverandering gestreefd moet worden naar een nieuwe, passende invulling?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Dat de gemeente zorgvuldig omgaat met haar monumenten en cultureel erfgoed, is volgens D66 haar plicht. Hoewel deze gebouwen vaak niet in het bezit van de gemeente zijn, kan de gemeente wel meedenken met de huidige eigenaren, over de toekomst van leegkomende, monumentale gebouwen, zoals kerken. 
Het toekennen van andere functies aan kerken, zoals het omvormen tot woningen of andere bestemmingen, wordt door D66 toegejuicht. 


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA is van mening dat bij alle monumentale gebouwen die vrijkomen, dus ook bij kerkgebouwen en ander monumentaal religieus erfgoed dat leeg komt, goed en creatief wordt nagedacht over een nieuwe invulling. Zeker bij kerkgebouwen zal dat vrijwel altijd om een functieverandering gaan (zoals bij de Opstandingskerk waar nu gewoond wordt). In het PvdA-verkiezingsprogramma staat als wens voor de Heilig Hartkerk in de Gorzen dat hier een combinatie van woningen met een ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd. Een nieuwe functie vergroot de kans dat het gebouw ook op termijn behouden blijft. En zo leveren deze vaak karakteristieke gebouwen een blijvende bijdrage aan de aantrekkingskracht van straat, buurt, dorp en stad, voor Schiedammers en voor bezoekers van buiten de stad.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Gebouwen die behoren tot de Schiedamse samenleving en een maatschappelijke functie invullen, zullen in samenspraak met de gebruikers besproken worden om ze een gepaste invulling te geven, waardoor de vorm en maatschappelijk nut wordt behouden voor Schiedam.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD hecht veel waarde aan onze identiteit. Cultuurhistorisch erfgoed dat hiernaar refereert dient – indien mogelijk – in stand gehouden te worden. De VVD biedt initiatiefnemers graag alle vrijheid bij de invulling van de desbetreffende gebouwen.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV vindt dat cultuurhistorische elementen die onze stad gezicht geven, voor nu en in de toekomst behouden moeten worden. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het beschermde stadsgezicht (in de binnenstad) en bijzondere gebouwen. Veel van onze karakteristieke gebouwen hebben al de monumentenstatus, waardoor er verplicht voor de eigenaar zorg is voor onderhoud, al dan niet met subsidies. Gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente, moeten door de gemeente worden onderhouden. De functie van deze gebouwen kan dus door de gemeente worden gewijzigd, dat is logisch (zoals de Havenkerk). De gemeente waakt wel over de buitenkant van alle gebouwen, dit in verband met de veiligheid en achterstallig onderhoud.

Er wordt in het algemeen dus geen bijzondere aandacht gegeven aan het religieuze ‘erfgoed’, daar zijn de geloofsgemeenschappen die deze gebouwen bezitten zelf verantwoordelijk voor.


Patricia van Aaken, CDA:

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA Schiedam hecht in het bijzonder waarde aan religieus erfgoed en aan feesten van gemeenschappelijkheid, zoals de Brandersfeesten. Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.

Religieus en cultureel erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van de gemeente. Bij de bescherming van erfgoed moet er bijzondere aandacht zijn voor kerkgebouwen, kloosters, kruisbeelden en andere gods- en gebedshuizen. Zo zijn onze kerktorens zichtbare beeldmerken van onze gemeente en markeert het de identiteit van Schiedam. Het CDA Schiedam is voor het behoud van deze beeldbepalende gebouwen.

Wanneer kerken niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen, zoekt de gemeente bij de transformatie van een dergelijk gebouw actief mee naar een passende nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat. Waar mogelijk zoekt de gemeente bij het behoud van erfgoed aansluiting bij maatschappelijke partners.


René Karens, Groen Links:

Monumenten zijn deel van ons historisch erfgoed, die verdienen allemaal aandacht. Dat geldt tevens voor religieuze monumenten, daar moet dus ook aandacht voor zijn. Groen Links vindt het belangrijk dat de gemeente streng toeziet op het onderhoud ervan. Ook als monumenten particulier bezit zijn. Monumenten zoals de Sodafabriek en Monopole hadden niet in verval mogen raken. Functieverandering kan dan een goede manier zijn om verval te voorkomen. Dat vraagt wel een actieve en betrokken gemeente die stimuleert.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Ons antwoord op deze vraag is een volmondig ja. Kerkgebouwen en andere gods- en gebedshuizen zijn beeldbepalende gebouwen en niet zelden monumenten. Oud-burgemeester Reinier Scheeres noemde op zijn afscheidsbijeenkomst in 2006 de sloop van de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven in 1969 'een historische misser'. En terecht. Sinds 1976 staat op die plek het flatgebouw Over de Vesten.

In Amsterdam en Utrecht zijn mooie voorbeelden te vinden waar kerkgebouwen, met behoud van karakteristieke kenmerken, zijn omgebouwd tot appartementen of woningen. Dergelijke gebouwen kunnen prima een nieuwe, passende invulling krijgen.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

geen antwoord ontvangen


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Wij begrijpen de vraag en het probleem niet helemaal. Voor zover wij weten, is de gemeente geen eigenaar van religieuze gebouwen. Onderhoud en eventueel een andere invulling zijn echt iets waar de eigenaar van de panden over gaat. Het kan zijn dat er voor monumenten een gemeentelijke bijdrage mogelijk is. Hierbij moeten we verder nog een onderscheid maken tussen gemeentelijke en rijksmonumenten. Bij het laatste kan het rijk of een extern fonds aangesproken worden.


Mahmut Erdem, Denk:

De overheid heeft de taak om het verleden zichtbaar te houden en door te geven aan volgende generaties. Daarnaast worden religieus erfgoed en monumenten vaak aantrekkelijk gevonden en dragen ze in die zin bij aan verbinding en een prettige woonomgeving. Het religieus erfgoed in Schiedam is rijk en dient ook gehandhaafd te blijven. Als er een functieverandering plaats moet vinden, dan zijn wij voor een passende invulling.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het Sociaal Liberaal Verbond is een sterke voorstander voor het behoud van monumenten. Omdat een monumentenstatus de eigenaar beperkt in zijn eigendomsrecht, vinden we nadrukkelijk dat alleen beschermwaardige gebouwen en gebieden tot monument verklaard mogen worden. De monumentenstatus kan ook gelden voor delen van een gebouw. Een beschermde interne trappartij mag de eigenaar niet verhinderen zijn ramen te veranderen; een bijzonder architectonisch kelderraam legt geen beperkingen op voor de zolder.

Alle gebouwen kunnen beschermwaardig zijn – dus ook kerken – als daar een bijzondere architectonische of cultuurhistorische reden voor is. SLV zal voorkomen dat een monumentenstatus wordt gebruikt door een vorige eigenaar om de nieuwe eigenaar te hinderen in de uitoefening van zijn eigendomsrechten.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam wil wel zorg voor gezichtsbepalende monumenten, maar niet speciaal of uitsluitend voor religieuze gebouwen.


Constatering Kor Kegel:

D66, het CDA, Groen Links, Progressief Schiedam en Denk juichen omvorming van religieuze gebouwen toe. De gemeente kan hierover meedenken met de eigenaren. De PvdA vindt het eveneens van belang dat de vaak karakteristieke gebouwen met een andere functie een blijvende bijdrage betekenen aan de aantrekkingskracht van de omgeving. Een gepaste invulling, daar pleiten ook de SP en de VVD voor.

Het AOV en de Ouderenpartij vinden het niet nodig dat de gemeente bijzondere aandacht geeft aan het religieuze erfgoed. Daar zijn de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk voor.

SLV wil gebouwen dus ook kerken uitsluitend beschermen als daar een bijzondere architectonische of cultuurhistorische reden voor is. De monumentenstatus mag niet worden misbruikt.

LOS ziet geen rol voor de gemeente.

Er is geen enkele partij die religieus erfgoed onbelangrijk vindt.Gerelateerd