Franciscus bouwt vrouw-kindcentrum

29-01-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is bezig met de realisatie van nieuwbouw van een ‘vrouw en kindcentrum’. Dat meldt minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

Hij doet dit in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins schrijft daarin dat het nieuwe centrum wordt gebouwd in Rotterdam-Noord, op de locatie van het Franciscus Gasthuis. Het moet in 2023 gereed zijn. Het centrum moet de plek worden waarop het ziekenhuis de geboortezorg bij elkaar brengt; na opening zullen in Schiedam geen moeders meer bevallen.

“Het ziekenhuis is van plan om als de nieuwbouw er is, alle klinische bevallingen en poliklinische bevallingen in het ziekenhuis te concentreren naar het nieuwe centrum in Rotterdam”, aldus Bruins. “Het doel daarvan is, aldus het ziekenhuis, om invulling te geven aan de ambities rondom integrale geboortezorg en daarbij het door het ziekenhuis vastgestelde (deels verplichte) kwaliteitskader te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is 24/7 aanwezigheid van een gynaecoloog, een OK-team, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en een kinderarts.” Zie dit artikel.

Het Franciscusziekenhuis kondigde ruim vier jaar geleden de concentratie van geboortezorg in Rotterdam aan. Daarop barstte een storm van kritiek los vanuit het Waterweggebied: de zorg aan zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen is zo’n basisvoorziening dat een regio als deze, met ruim tweehonderdduizend inwoners, daarover zou moeten beschikken. Met een snelweg A20 die op veel momenten de grenzen van zijn capaciteit bereikt en slechte openbaar vervoersverbindingen met de Kleiweg in Hillegersberg-Zuid, zou dat voor ongewenste en mogelijk zelfs gevaarlijke situaties kunnen zorgen, zo betoogden met name huisartsen en verloskundigen uit de regio. Zie dit artikel.

Het Franciscus Gasthuis bleek ook tekort te schieten in capaciteit, om een gebundelde afdeling geboortezorg te kunnen huisvesten.  Zie dit artikel. Daarom zong het al enige tijd rond dat van een verhuizing van deze zorg pas sprake kan zijn na vergroting van de capaciteit van het ziekenhuis in Rotterdam.

“Het ziekenhuis heeft mij laten weten dat een grotere Acute Verloskunde-afdeling in Rotterdam meerwaarde heeft boven twee kleinere Acute Verloskunde-afdelingen”, aldus de minister in de kamerbrief. “Dit betekent dat de acute verloskunde uiteindelijk (in 2023) dicht zou kunnen gaan op de locatie Schiedam. Ik heb de raad van bestuur erop gewezen dat bij veranderingen in het aanbod van acute zorg, zorgvuldig overleg noodzakelijk is. In dit geval is daarvan sprake in 2023 omdat dan waarschijnlijk de acute verloskunde wordt geconcentreerd in Rotterdam (en niet meer in Schiedam). Franciscus Gasthuis en Vlietland en de eerstelijns verloskundigen en kraamzorginstellingen werken aan integrale geboortezorg en hebben een intentieverklaring getekend voor de verkenning van een Verloskundig Prenataal triagecentrum op locatie Vlietland in Schiedam.” Zie dit artikel.

De minister licht verder toe: “Voordat een definitief besluit gemaakt wordt, moeten de stappen beschreven in de concept amvb over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg (Kamerstukken II 2018/19, 29 247 nr. 292) worden doorlopen. De raad van bestuur heeft mij laten weten dit te doen.”

Franciscus Gasthuis & Vlietland meldt in een reactie dat de nieuwbouw 'een modern operatiecomplex en een gloednieuw vrouw-kindcentrum' omvat. "De verwachting is dat dit gebouw medio 2023 in gebruik genomen kan worden." Ook laat het ziekenhuis weten dat 'de polikliniek-afspraken gewoon op de andere locaties van Franciscus plaats kunnen vinden'. "Het gaat dus alleen om de bevallingen." De keuze voor Franciscus Gasthuis als nieuwbouwlocatie past, aldus het bestuur van het ziekenhuis, 'bij het acute en complexe zorgprofiel van deze ziekenhuislocatie'. "De patiënten kunnen hierbij vertrouwen op een gespecialiseerd team en indien het nodig is, de beste opvang en verzorging van te vroeg geboren baby’s."

De minister meldt in zijn informerende brief – de kamer heeft naar aanleiding van de consternatie rond de geboorte gevraagd regelmatig op de hoogte gehouden te worden – dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Vlietland de komende tijd onveranderd tussen negen uur ‘s avonds en tien uur ‘s ochtends gesloten blijft. “Met het oog op ‘de nachturen’ in Schiedam wordt nu gekeken, samen met de huisartsen, om de samenwerking met de HAP (de huisartsenpost-red) en de SEH te optimaliseren. Onlangs is met alle betrokken partners in de regio een concept intentieverklaring geïntegreerde spoedzorg opgesteld. Doel van de intentie is om door intensievere samenwerking ervoor te zorgen dat de patiënt met een spoedeisende hulpvraag, buiten kantooruren, spoedzorg ontvangt die de hulpvraag professioneel, patiëntgericht en efficiënt beantwoordt. Het komende jaar wordt hier verder invulling aan gegeven.”

De minister gaat in zijn kamerbrief ook nog in op de acute problemen op de kinderafdelingen van het Franciscus. “Voor de afdelingen Klinische Kindergeneeskunde geldt dat er op beide locaties een tekort aan personeel is. Dat is landelijk een probleem, en niet alleen in Rotterdam en Schiedam. Investeren in opleiding vindt veelvuldig plaats, maar is voor de korte termijn geen oplossing. Het ziekenhuis wil daarom de afdeling Klinische Kindergeneeskunde naar één locatie concentreren (de locatie in Rotterdam). Het idee is dat ze daar vervolgens meer bedden beschikbaar krijgen dan nu het geval is, namelijk zes extra kinderbedden. Bovendien zijn door de inzet van het beschikbare personeel op één locatie de kwaliteit en veiligheid van deze zorg beter geborgd. Het gaat hierbij om zorg voor de ‘oudere’ kinderen.”

Beslist is er nog niets, aldus Bruins. “Vooralsnog moet besluitvorming over de concentratie naar het Gasthuis in Rotterdam nog plaatsvinden. Tot die tijd blijft de klinische kindergeneeskunde op beide locaties aangeboden. De komende weken zal hierover besloten worden volgens de raad van bestuur van het ziekenhuis. Hierover stemmen zij af met de betrokken stakeholders zoals kinderartsen, zorgverzekeraars, huisartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en ROAZ (het Regionaal Overleg Acute Zorgketen -red.). En hierbij worden de adviesorganen van het ziekenhuis geconsulteerd zoals bestuur medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad. De klinische kindergeneeskunde is geen acute zorg, waardoor de concept amvb over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg niet van toepassing is.” Aldus de minister.

Hij wijst de kamer verder op een nieuwe ontwkkeling die van groot belang kan zijn voor het aanbod van medische zorg in de Waterwegregio. Het gaat om een zogenaamde regiobeeld dat in alle regio's van het land wordt opgesteld. "Ik vraag hiermee aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om een feitelijk beeld te maken van de sociale en gezondheidssituatie en opgave in de regio, gemeente of wijk. De regiobeelden zullen een overzicht opleveren van het huidige zorgaanbod, de huidige en toekomstige zorgvraag en een scenario om in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft mij laten weten dat deze regiobeelden dit voorjaar gereed zijn voor alle regio’s in Nederland. Zodra het regiobeeld klaar is, zal er een meer gedetailleerde cijfermatige onderbouwing beschikbaar zijn van de zorg in een regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen alle betrokken partijen in Rotterdam en Schiedam vervolgens afspraken maken over de organisatie van zorg en ondersteuning in die regio.”


 Gerelateerd