Duurzaamheid biedt volop kansen voor economische ontwikkeling

02-03-2018 Gezond Kor Kegel

De Schiedamse stellingmolens zijn een voorbeeld bij uitstek van duurzame energie-opwekking; foto De Schiedamse Molens


SCHIEDAM – Duurzaamheid biedt volop kansen voor innovatie en economische groei. Duurzaamheid (zoals de omschakeling naar andere energiebronnen) vraagt weliswaar om investeringen, maar als we niet overstappen op duurzaamheid in alle facetten van ons leven, zijn we uiteindelijk duurder uit. Het opruimen van de afvalberg kost immers meer dan het voorkomen ervan.

Maar de gemiddelde koopkracht van de Schiedammers is niet groot, dus bij investeringen moet hun portemonnee worden ontzien. Wie doorgaat met vervuilen, moet daarvoor meer betalen.

Dat zijn zo wat opmerkingen die naar voren komen uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de drieëntwintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Duurzaamheid is zo belangrijk, voor onze kinderen en kleinkinderen en volgende generaties, dat menigeen bereid is daarvoor financieel in te leveren. Het is minstens zo belangrijk als een gezonde economie, welvaart en welzijn. Zeker nu het economisch beter gaat, zijn er de middelen om in te zetten op duurzaam om onze gezondheid te redden en de gezondheid van de aarde, zonder vieze lucht, plastic soup en noem maar op.

De verkiezingsprogramma’s tippen het belang van duurzaamheid wel aan, maar het wordt over het algemeen niet echt concreet gemaakt.

De vraag:

Bent u bereid vervuiling actief te bestrijden, ook als dat ten koste gaat van de economische groei en onze portemonnee?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De omschakeling naar een duurzame samenleving heeft consequenties op vrijwel alle gebieden. Zo moeten we het ook benaderen: niet als hoofdstuk in een verkiezingsprogramma, maar op elk gebied en bij elke beslissing moet ‘duurzaam’ leidend zijn. Op de manier waarop we bouwen, spullen maken, ons leven inrichten en energie gebruiken. Ook de huidige vervuiling van water, lucht en aarde moet stoppen.

De overstap naar een duurzame samenleving lijkt een duurdere manier van ons leven inrichten (dus ja, het mag nu ook extra kosten), maar is uiteindelijk vele malen goedkoper. Het opruimen van de rommel en vervuiling, het gebruiken van fossiele brandstoffen kosten ons ongemerkt een veelvoud van deze investering in de toekomst. Het is nu alleen niet zichtbaar in de prijs. Laten we daar vooral mee beginnen, laat zien wat het kost en laat de vervuiler zo snel mogelijk betalen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA wil actief inzetten op een schonere en duurzamer samenleving en economie, omdat dit op de langere termijn toekomstbestendiger is. Maar wel met een eerlijke verdeling van de lasten (de sterkste schouders!).


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Onze huidige economische groei is nog teveel gebaseerd op verspilling van grondstoffen, met klimaatverandering en milieuvervuiling als gevolg. De afgelopen jaren hebben we vanuit het gemeentebestuur de eerste stapjes gezet samen met ondernemers richting een meer circulaire economie; verduurzaming van de energievoorziening en hergebruik van restmaterialen. Het voorkomen van verspilling is immers goedkoper dan deze achteraf op te ruimen. Uiteindelijk betaalt de maatschappij linksom of rechtsom de rekening. Als we die kosten niet laag houden, zet het juist een rem op economische groei.  Inmiddels is het ook voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven noodzakelijk om te verduurzamen. Zo is bijvoorbeeld de offshore-industrie in Schiedam bezig om van olie & gas zich te richten op hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie, waarmee ze nieuwe inkomsten en werkgelegenheid creëeren. De SP staat voor een economische ontwikkeling die duurzaam en inclusief is. Een andere economische ontwikkeling is te kostbaar en onhoudbaar.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD verzet zich tegen de gepresenteerde tegenstelling tussen duurzaamheid en economische groei. De VVD ziet in duurzaamheid juist kansen voor economische ontwikkeling en kansen op het verhogen van de economische winst. Creativiteit en ondernemerschap vormen hiervan de basis. De VVD wil daarom dat de gemeente duurzaamheid stimuleert door belemmeringen en regels te verminderen.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV onderschrijft dat duurzaamheid, gezonde economie, welvaart en welzijn belangrijk zijn voor nu en in de toekomst. Je kunt het één niet los zien van het ander, met andere woorden: het één moet niet ten koste gaan van het ander, want dan verlies je het zicht op een gezond evenwicht. Daarnaast is het AOV bereid vervuiling actief te bestrijden in Schiedam. Het geld voor een duurzame toekomst hoeft niet volledig uit de schatkist te komen.

Door samenwerking van de gemeente, consumenten, producenten en ondernemers kun je vol inzetten op duurzaamheid en vooral op een blijvend, leefbare stad.

Consumenten kunnen: afval scheiden, de verwarming lager zetten, korter douchen, zonnepanelen plaatsen, biologische producten kopen of verpakkingsmateriaal vermijden. 

Producenten: stimuleren tot duurzame innovaties en het slimmer organiseren van productieprocessen.

De gemeente: subsidies voor bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe duurzame woningen, maar ook het beperken van vrachtwagens in de binnenstad.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

,,De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen,’’ ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf – via gedrag, houding en acceptatie – de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van het van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Dat wil het CDA nadrukkelijk samen met de provincies en waterschappen oppakken, om in de regio verbindingen met inwoners en bedrijfsleven te leggen. Dit betekent ook gezamenlijk investeren zoals het ‘van gas los’ krijgen van de wijken Nieuwland en Groenoord.

Het CDA is bereid te investeren en verwacht grotere investeringen als het gaat om klimaatadaptatie. Het klimaatbestendig maken van Schiedam met de problematiek wateroverlast en bodemdaling vraagt om een nieuwe aanpak. Wat ons betreft gaat dat niet ten koste van economische groei, maar stimuleert deze juist door verschuivingen in techniek en expertise bij bedrijven en op de arbeidsmarkt.


René Karens, Groen Links:

Duurzaamheid is inderdaad belangrijk. Niet alleen voor komende generaties; het is ook goed voor de economie, onze welvaart en ons welzijn. Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst. Dat gaat niet ten koste van economische groei en onze portemonnee. Investeren in duurzaamheid levert naast een groenere toekomst óók geld op. De vraag zou dus eigenlijk anders geformuleerd moeten worden: Wat houdt u tegen om te investeren in een duurzame toekomst?

Groen Links wil dat Schiedam investeert in duurzame groei. Bijvoorbeeld door onze woningvoorraad te verduurzamen, de haven te vergroenen of door bevoorrading van winkels met behulp van schone elektrische bestelwagens en laad- en loshubs buiten de stad te doen. Zo maken we ons minder afhankelijk van vervuilende en eindige groei en investeren we in een duurzame toekomst, ook financieel.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Ja, Progressief Schiedam ziet in dat duurzaamheid de hoogste prioriteit heeft en de grootste uitdaging van deze tijd is. Om de Schiedammers niet met nog meer schade op te zadelen zullen wij allemaal nu verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet voor niets stelt Progressief Schiedam in het huidige en het vorige verkiezingsprogramma dat duurzaamheid het fundament onder Schiedams beleid moet zijn.

Overigens biedt duurzaamheid ook kansen. Er wordt ongelooflijk innovatief gewerkt door ondernemers. Er zijn Schiedamse ondernemers die zelfs tot de wereldtop behoren op dit gebied. Zo wordt er door een Schiedams bedrijf gas gewonnen uit zeewier. Zij bewijzen dat duurzaamheid niet slechts geld kost, maar dat er ook een economie voor is.

Progressief Schiedam daagt iedereen uit om duurzaamheid prioriteit nummer 1 te maken.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Met minder spullen en energieverbruik kunnen we normaal leven. Verspilling van schaarse grondstoffen geeft vervuiling. Economie moet niet gaan over meer winst maken, maar over effectief en efficiënt omgaan met schaars beschikbare, ‘goedkope’ grondstoffen, arbeid en energiebronnen. Door de echte productiekosten consequent zichtbaar te maken, inclusief de verwerking in de afvalfase en milieubelasting, kunnen consumenten duurzame keuzen maken.

Terugdringen van de verspilling en vervuiling begint niet alleen in de directe omgeving. Verandering in denkpatronen en leefcultuur blijkt onvermijdelijk. Toenemend autogebruik en autobezit hoeven niet aan elkaar gekoppeld te blijven. Zonder hebzucht en eerzucht zou de aarde meer dan voldoende kunnen voorzien in ieders behoefte. Investeren in duurzaam wonen is voor elke verantwoordelijke burger haalbaar, eventueel met gemeentelijke voorfinanciering. Schiedam heeft de coördinatie van een geïntegreerd duurzaamheidprogramma voortvarend vorm gegeven en kan nu zelfs haar duurzaamheidambities aanscherpen. Met duurzaamheidkennis en inzet van Eneco-middelen kunnen we efficiënter blijven dan de provincie Zuid-Holland.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

LOS is voorstander van de promotie van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, en het gebruik van restwarmte, bijvoorbeeld door fiscale bonussen voor mensen die willen investeren in duurzaamheid.

Als u het over ‘onze’ portemonnee heeft, heeft u het over de portemonnee van de Schiedamse burger. Wij willen daar niet in graaien. Wij zetten ook vraagtekens bij de overhaaste omvorming naar gasloze woningen. Zolang de benodigde elektriciteit nog opgewekt wordt met verbranding van gas, of erger nog, kolen, zien wij de meerwaarde niet. Zeker niet omdat Schiedam letterlijk in de rook van die centrales ligt.

In Schiedam is de koopkracht niet al te hoog en velen zullen de kosten voor een duurzame transitie van woningen niet opbrengen, zeker in de sociale sector. De vraag wie het uiteindelijk betaalt mag wat ons betreft wel vooraf duidelijk gesteld worden. Qua vervuiling willen wij wel eens kritisch kijken naar openhaardgebruik en andere houtverbranders.


Mahmut Erdem, Denk:

geen reactie binnengekomen


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het niet bestrijden van vervuiling, of beter gezegd inzetten op volledige duurzaamheid, zal uiteindelijk meer ten koste gaan van economische groei en de portemonnee van Schiedammer. Wanneer het hele duurzaamheidsvraagstuk en de oplossing daarvan voortuit geschoven wordt, leggen wij dit op het bordje van onze kinderen en kleinkinderen neer. Dat wil je als ouders en grootouders toch niet?

Nu inzetten op een gezonde (circulaire) economie, welvaart en welzijn levert op termijn meer winst op dan vasthouden aan oude werk- en denkpatronen. Het SLV stelt dat dit bereikt kan worden door dwingend in te zetten om Schiedam sneller van het gas af te halen, sneller de Schiedamse industrie schoner te maken, als gemeente het krachtige voortouw te nemen waar het gaat om zonne- en windenergie, aanplant van groen, zoals Tiny Forests, opvang van overtollig regenwater, restwarmte als stads- en blokverwarming enzovoorts. Liever in 2030 doelstellingen behalen dan in 2050.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam wil voor het een goed antwoord op deze vraag kan geven, weten hoeveel vervuiling wordt bestreden tegen welke kosten. Nu is het een slag in de lucht.

Constatering Kor Kegel:

De vraag van vandaag zou eigenlijk anders moeten luiden, vinden de VVD en Groen Links. "Wat houdt u tegen om te investeren in een duurzame toekomst?’’ is de suggestie van Groen Links. De VVD verzet zich tegen de gepresenteerde tegenstelling tussen duurzaamheid en economische groei. Duurzaamheid biedt juist kansen voor economische ontwikkeling en kansen op hogere winsten.

Dat antwoorden ook het CDA, Groen Links, PS en het SLV, elk in hun eigen woorden. Het CDA vindt duurzaamheid niet ten koste gaan van economische groei, maar juist stimulerend door technische innovatie. Groen Links vindt duurzaamheid niet alleen goed voor de economie, maar ook voor onze welvaart en ons welzijn. Het gaat niet ten koste van economische groei en onze portemonnee, maar het levert ook geld op. PS ziet Schiedamse ondernemers tot de wereldtop van de duurzaamheid behoren, waarmee ze bewijzen dat duurzaamheid niet slechts geld kost, maar dat er ook een economie voor is. Het SLV vindt het niet overschakelen op duurzaamheid (en dus het blijvend bestrijden van vervuiling) uiteindelijk meer ten koste gaan van economische groei en de portemonnee van de Schiedammers.

D66 vindt dat de overstap naar een duurzame samenleving wat extra mag kosten, maar uiteindelijk is het vele malen goedkoper. Laat zien wat het opruimen en vervuiling kost en laat de vervuiler zo snel mogelijk betalen.

Ook de SP vindt het voorkomen van verspilling goedkoper dan deze achteraf op te ruimen. Uiteindelijk betaalt de maatschappij linksom of rechtsom de rekening. De SP vindt een andere economische ontwikkeling dan die van de duurzaamheid te kostbaar en onhoudbaar. Het SLV vindt dat het inzetten op een gezonde (circulaire) economie, welvaart en welzijn op termijn meer winst oplevert dan het vasthouden aan oude werk- en denkpatronen.

Het AOV vindt dat duurzaamheid, een gezonde economie, welvaart en welzijn niet ten koste van elkaar moeten gaan. Er is juist een gezond evenwicht nodig. Het AOV is bereid vervuiling in Schiedam actief te bestrijden, maar de middelen daartoe hoeven niet alle uit de schatkist te komen. Consumenten, producenten en de overheid kunnen allemaal een bijdrage leveren. De PvdA vindt dat er bij investeringen in duurzaamheid een eerlijke verdeling van de lasten moet zijn. De sterkste schouders kunnen het meest dragen.
,,De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen,’’ vindt het CDA een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De overheid moet dat niet van bovenaf aan de samenleving opleggen. De samenleving kan zelf ook veel. De CU-SGP vindt dat consumenten duurzame keuzes kunnen maken, als ze beter inzicht krijgen in de productiekosten inclusief de verwerking in de afvalfase en milieubelasting. LOS pleit voor fiscale bonussen voor mensen die willen investeren in duurzame energie. LOS wil in geen geval graaien in de portemonnee van de Schiedammer en plaatst daarom vraagtekens bij de ‘overhaaste’ omvorming naar gasloze woningen in Nieuwland en Groenoord.Gerelateerd