Brandbrief aan raad over zorgkosten gehandicapten

27-07-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM -Het Gehandicaptenplatform Schiedam heeft in een brandbrief aan de gemeenteraad, grote zorgen naar voren gebracht over de inkomenspositie van Schiedammers met een chronische ziekte of een beperking. Het platform pleit bij de raadsleden voor oplossingen. Zodat 'iedereen mee kan – blijven- doen in onze gemeentelijke samenleving'.

Ook al is iedere situatie verschillend, zo stelt het Gehandicaptenplatform Schiedam, veel recent door de overheid en andere instanties genomen maatregelen zijn inkomensafhankelijk. “Zeker als er sprake is van een opeenstapeling van maatregelen, kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking er substantieel op achteruit gegaan”, aldus platform-voorzitter Theo Schoenmakers in de brief. Ervaringen daarmee krijgt de belangenbehartiger van mensen met een beperking zeer regelmatig te horen. “Vaak zijn het schrijnende verhalen van mensen die niet meer weten hoe zich financieel te redden en daardoor buiten de samenleving komen te staan.”

In een uitbreide opsomming brengt het platform een flinke serie veranderingen naar voren die in het nadeel van mensen met een handicap of beperking uitpakken. Zij hebben, zoals veel mensen, te maken met de duurder wordende en minder makkelijk toegankelijke ziekekostenverzekeringen met steeds hogere eigen risico's.

In de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) zijn indicaties voor huishoudelijke hulp in 2014 en 2015 verlaagd of zelfs gestopt, waardoor mensen hun noodzakelijke hulp geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen. Veel gemeenten hebben per 1 januari het vrij besteedbare bedrag in het Persoonsgebonden Budget (PGB-Wmo) afgeschaft, aldus het platform. De PGB-tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding zijn vorig jaar en met ingang van 2015 verlaagd. Eigen bijdragen moeten worden betaald voor hulpmiddelen uit de Wmo, waaronder scootmobielen en woningaanpassingen. Vanaf 2015 geldt dit ook voor algemene voorzieningen zoals dagbesteding, maaltijdvoorzieningen en respijtzorg.

Andere regelingen die zijn teruggeschroefd en die het platform noemt zijn de Wajong (vijf procent minder), het Mantelzorgcompliment (afgeschaft), de Compensatieregeling Eigen Risico, die voor een deel het eigen risico in de zorgverzekering compenseerde (afgeschaft), de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg, ook afgeschaft).

Verder worden mensen gedupeerd door een daling van de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (van € 342 naar € 209 per jaar) en een korting op de eigen bijdrage Wmo/Wlz (was 33 procent, is nul). Ook heeft de Belastingdienst de belastingaftrek van specifieke zorgkosten verder aangescherpt.

Volgens het platform heeft de gemeente Schiedam de mogelijkheid om chronisch zieken of beperkten bij te staan om de klappen op te vangen. “Het Transitiebureau Wmo schreef, in samenwerking met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de handreiking 'Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking', aldus Schoenmakers in de brief. “In deze notitie worden adviezen gegeven aan gemeenten voor maatregelen waarmee zij mensen kunnen bijstaan.”

Schoenmakers stelt graag met de gemeente mee te denken indien deze werk gaat maken van maatregelen om de problematiek van mensen met een chronische ziekte of beperking te verzachten.Gerelateerd