Plannen verbreding A4 Midden-Delfland roepen vragen op

05-07-2018 Auto Redactie

De A4 werd op 19 december 2015 opengesteld door toenmalig minister Melanie Schultz; foto: Flashphoto

DEN HAAG - De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zet vraagtekens bij het voornemen om de A4 Midden-Delfland te verbreden.

De NMZH heeft een zienswijze ingediend op het voornemen een project Milieu Effectrapportage op te stellen op een nieuw tracébesluit voor de weg. De federatie betwijfelt of het vergroten van de capaciteit van de weg de bereikbaarheid op lange termijn echt zal vergroten. "Onlangs stelde een belangrijk adviesorgaan van de overheid immers nog dat het aanleggen en verbreden van wegen niet langer dé oplossing is voor het bereikbaar houden van Nederland", aldus de NMZH. Ook is ze bezorgd over de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving door meer autoverkeer.

In haar zienswijze wijst de NMZH erop dat nog niet onderbouwd is dat het toevoegen van rijstroken aan de A4 noodzakelijk is om de bereikbaarheid te verbeteren. Het rapport dat hierop zou wijzen is niet gepubliceerd. Ook is er nog niet gekeken of er alternatieve maatregelen zijn die de bereikbaarheid zouden kunnen verbeteren en mogelijk tot minder negatieve effecten op de omgeving leiden. De NMZH vindt het belangrijk dat dit alsnog gebeurt. Daarnaast wijst de NMZH erop dat uit de gepubliceerde documenten niet duidelijk blijkt of de voorgestelde verbreding van de weg alleen betrekking heeft op het in gebruik nemen van een bestaande reservering voor rijstroken, of dat er ook sprake zal zijn van nieuw ruimtebeslag.

Toen de A4 Midden-Delfland werd aangelegd maakte deze weg onderdeel uit van een totaal gebiedsprogramma waarmee de gehele kwaliteit van het gebied tussen Delft en Schiedam moest verbeteren, aldus de NMZH. Dat betrof natuur, landschap en recreatie. De NMZH wijst erop dat een verbreding van de A4 niet strijdig mag zijn met de afspraken die toen gemaakt zijn over de gebiedskwaliteit. Ook heeft de federatie zorgen over de effecten van meer autoverkeer op de luchtkwaliteit. Deze staat in de regio al erg onder druk. De NMZH vindt dat niet alleen gekeken moet worden of aan de wettelijke normen wordt voldaan, maar ook wat de effecten zijn op de gezondheid van inwoners van de regio.

Zie ook dit artikel uit mei.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date