Meerderheid tegen milieuzone om oude dieselauto’s te weren

16-03-2018 Auto Kor Kegel

SCHIEDAM – Zeven van de dertien lijsttrekkers zien niets in het instellen van een milieuzonering in Schiedam met als doel verouderde dieselauto’s uit de stad te weren. Vier lijsttrekkers willen het wel, zij het dat Mahmut Erdem (Denk) het alleen wil voor vrachtverkeer en Frans Hamerslag (Progressief Schiedam) het niet nu als symboolpolitiek wil, maar uiteindelijk in een samenhangend pakket van andere milieumaatregelen.

CDA-lijsttrekker Patricia van Aaken wil eerst weten of er draagvlak is voor milieuzonering. Hakan Kucuk (SP) kon vandaag niet reageren.

Als we kijken naar het aantal zetels dat de lijsttrekkers vertegenwoordigen in de huidige gemeenteraad, dan is een meerderheid tegen een milieuzonering in Schiedam. Hieronder de antwoorden van de lijsttrekkers op de zesendertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Rotterdam begon een experiment met het weren van oude op diesel rijdende auto’s uit de binnenstad. De manier waarop werd door hogere machten geblokkeerd, maar met de mazen in de wetgeving proberen steeds meer gemeenten toch de ‘gedateerde’ op diesel rijdende wagens uit te bannen.

Uit milieu-overwegingen is dat alleszins begrijpelijk. Maar er is een relatie met de inkomenspositie van de autobezitter en ik zie die koppeling onvoldoende uit de verf komen. Het weren van dieselauto’s dwingt bezitters die op een auto aangewezen zijn tot de aanschaf van een nieuwe wagen. Dat kan tot grote financiële problemen leiden, die in menig geval onoverbrugbaar zijn.

De vraag:

Bent u voor milieuzonering in Schiedam met wering van dieselauto’s en hoe denkt u over de financiële consequenties voor de desbetreffende autobezitters?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De keuze voor een milieuzone is voor sommige gemeenten begrijpelijk. Voor Schiedam zien wij dit echter niet als een oplossing. Problemen als luchtvervuiling door gemotoriseerd verkeer worden volgens ons effectiever aangepakt door handiger doorgangsroutes (denk aan de knip in de Koemarkt).

Maar veel winst kan ook behaald worden door een centraal distributiesysteem aan de rand van de stad. Hiervandaan kunnen vervolgens effectiever bezorgingen in de stad (of om te beginnen het centrum) plaatsvinden. Hiermee voorkom je dat allerlei vrachtauto’s of bezorgbusjes voor kleine bestellingen door Schiedam rijden.
Volgens D66 pakken we de verontreiniging hiermee beter aan dan door het weren van een enkele oude diesel.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

In elke stad op een andere manier aan milieuzonering doen is hopeloos verwarrend. Landelijk is een koers naar emissieloze auto's uitgezet. Lokaal kun je daaraan bijdragen door bij herinrichting van gebieden ruimte te bieden aan opladers, eventueel ook door parkeertarieven aan te passen aan soort energie – als dat simpel kan – en op plekken waar roet en fijnstof extreem sterk aanwezig zijn een straat af te sluiten voor doorgaand vervuilend vervoer – als dat simpel te handhaven is. Zo staat de PvdA hierin!


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

geen antwoord ontvangen


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD is van mening dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn. De auto is geen betaalmiddel, maar een vervoersmiddel. Wij vinden het verder belasten van het autogebruik onacceptabel!


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV heeft in de vorige vraag al aangegeven dat het vrachtverkeer (de grootste vervuilende diesels) door de binnenstad beperkt moet worden door bijvoorbeeld ‘bestemmingsverkeer’. Duidelijke routes voor vrachtwagens, dus ook niet over de Havendijk, en handhaving hierop zijn aandachtspunten.

Natuurlijk vindt het AOV de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in Schiedam belangrijk, maar wij leggen niet de rekening bij de burger. Elektrische auto's zullen in de toekomst snel goedkoper worden en de elektrische actieradius zal nog verder omhoog gaan. Dan wordt het voor de consument ook veel interessanter om elektrisch te rijden en is de overstap uiteindelijk een voordeel.

Milieuzonering is dus slechts een trend en geen oplossing. Alle oudere auto’s, dus ook oude diesels, moeten qua uitstoot voldoen aan de verplichte roetmetingen bij de APK-keuring.

Daarnaast kan het vrachtwagenluw maken van de binnenstad bevorderd worden door overslagpunten via onze bedrijventerreinen in kleiner elektrisch vervoer.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Het CDA vindt dat de luchtkwaliteit echt verbeterd moet worden. We weten dat Schiedam een zeer verstedelijkt gebied is temidden van vervuilende bedrijvigheid en verkeer. Dat betekent dat we goed moeten afwegen wat de mogelijkheden zijn om de luchtkwaliteit echt te verbeteren. Daarnaast hebben we een rapport van de DCMR gekregen, waarin staat dat de meest effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren liggen in het aanpakken van het wegverkeer.

Alle mogelijkheden, waaronder elektrisch distributievervoer, en alle maatregelen, waaronder het instellen van een milieuzone, moeten goed overwogen en gewogen worden op draagvlak van de stad. Voor het CDA wegen toenemend bezit en gebruik van elektrische fietsen, reguliere arbeid van mensen met een beperking en flexibele werktijden mee, wat andere bereikbaarheidseisen meebrengt.

Het CDA vindt het belangrijk dat Schiedam zich komende jaren inzet voor slimme mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Innovaties en nieuwe technologieën moeten volop worden benut.


René Karens, Groen Links:

Schiedammers ademen elke dag te veel vuile lucht in. Dat heeft grote gezondheidseffecten. Maatregelen zijn nodig om de industrie en bedrijventerreinen te verduurzamen, woningen energieneutraal te maken én meer schone mobiliteit zoals OV en elektrisch rijden te bevorderen. Groen Links is daarnaast voor het benutten van mogelijkheden om vervuilend vervoer uit delen van de stad te weren. Zeker op doorgaande routes als de Havendijk zou het weren van vervuilende diesels en vrachtverkeer door een milieuzone enorm veel overlast en vervuiling tegengaan.

Ook het centrum heeft last van vuile lucht. De Oranjestraat is een van de meest ongezonde straten van de stad. We zouden goed kunnen aansluiten bij de Rotterdamse milieuzone om ook daar schonere lucht te krijgen en een aantrekkelijk autoluw centrum te creëren. Groen Links heeft daar de afgelopen jaren ook in de raad op ingezet. Sloopregelingen kunnen gebruikt worden om bezitters van oude en vervuilende auto’s te compenseren.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is voorstander van maatregelen om van Schiedam één van de duurzaamste steden van de regio te maken. Dit vraagt vergaande maatregelen en versterkingen. 

Dieselauto's en zeker de oudere zijn zeer vervuilend op het gebied van fijnstof en CO2. Het kan dan ook niet anders dan dat we milieuzones zullen inrichten. Dit kan echter geen op zichzelf staande maatregel zijn, maar een combinatie met goed openbaar vervoer, goede fietsverbindingen en een autoluwe binnenstad. Verder inzet op 80-km-zone op de A4 en A20, inzet op walstroom in de havens, elektrische voertuigen voor vrachtdistributie, terugdringen houtkachels, meer duurzame stroomopwekking en all-electric-woningen.

Duurzaamheid is een totaalpakket en geen symboolpolitiek.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Algemene maatregelen, die het historische centrum van Schiedam autoluw maken,
zullen zeker effecten sorteren, de luchtkwaliteit verbeteren en de geluiddruk verminderen.
De transitie naar elektrisch rijden juichen we toe, maar het effect van een milieuzone is niet aangetoond, maar zou eenzijdig genoemde autobezitters treffen. Gelet op de milieulast afkomstig van de verkeersruit rondom Schiedam, Rotterdam en het havengebied is de overlast veroorzaakt door oude diesels in onze stad gering. Hoe meer files, hoe meer uitlaatgassen.
De 16 grootste schepen samen stoten voor bepaalde broeikasgassen (SO2, NOX e.a.) meer uit dan alle auto’s op de hele wereld. Het is veel nuttiger om te zorgen dat deze schepen in Schiedam en de havens van Rotterdam gesleept worden en aan de wal eindelijk overgaan op walstroom. Lokaal doen we er goed aan het gebruik van walstroom af te dwingen. Afbouwen van het gebruik van verouderde benzine en dieselvoertuigen zal landelijk beleid moeten zijn.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

U stelt terecht dat veel Schiedammers, omdat ze het niet breed hebben, niet de laatste nieuwe duurzame auto aan kunnen schaffen. Dit geldt zeker ook voor veel ondernemers.

Wij zien meer in fiscale voordelen voor minder vervuilende auto’s. Dit is een taak voor de landelijke politiek. Helaas is de bijtelling van alle auto’s die niet elektrisch zijn gelijkgeschakeld. Zolang het financieel nog loont om in een diesel te rijden, zullen de mensen het blijven doen.

Om op gemeentelijk niveau de automobilist te pesten zien wij niet zitten. De leeftijd van de auto is ook arbitrair, omdat jonge auto’s niet per definitie schoner zijn dan oudere – dat bewijst de befaamde sjoemeldieselaffaire.

Wij willen hierbij ook wijzen op openhaarden en houtverbranders. Zij zorgen voor circa tien procent van alle C02-uitstoot en fijnstof. Hier is in stedelijk gebied een hoop winst te behalen, meer dan op die paar oude diesels die nog rond rijden.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk Schiedam is voorstander van het invoeren van een milieuzone en het instellen van vrachtwagenverboden op diverse zwaar belaste wegen. Maar wel samen met diverse maatschappelijke organisaties, bewonersverenigingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven eerst de mogelijkheden bespreken!

We moeten de drukke wegen in Noord, de Burgemeester Van Haarenlaan en de Havendijk ook niet vergeten natuurlijk. Deze maatregelen kunnen leiden tot een gezondere leefomgeving voor Schiedammers, waardoor Schiedammers minder kans op gezondheidsklachten lopen.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het misbruiken van regelgeving om toch je zin te krijgen is niet iets waar het SLV voorstander van is, en zien we als symboolpolitiek. De markt ontwikkelt zich vanzelf naar een emissievrije auto. De verwachting uit de industrie zelf is dat er na 2025 geen diesel- of benzine-auto meer te koop is.

Het SLV wil niet wachten tot het onafwendbare. Schiedam moet sterk inzetten op verduurzaming en vergroening. Verkeersroutes om wijken heen, inzetten op ‘slimme’ bevoorrading van ondernemers en ‘slimme’ transportvormen. De gemeente moet fietsverkeer en elektrisch verkeer ondersteunen en faciliteren: meer oplaadpunten, ondersteuning bij duurzame en groene maatregelen.

Bij al deze punten ligt volgens het SLV de mogelijkheid en de kracht om Schiedam gezonder en milieuvriendelijker te laten worden. Autobezitters op kosten jagen op een heel dunne legale basis werkt contraproductief. Als milieuzones worden gerealiseerd, dan moeten de A4 en A20 daar onlosmakelijk onderdeel van zijn.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De OuderenPartij Schiedam weet dat dieselauto's in de aanschaf vaak duurder zijn dan benzine-auto's. Het inkomensaspect speelt volgens ons dan ook minder een rol. Het onderzoeken hoe auto's, die een onevenredige milieubelasting zijn, geweerd kunnen worden, vinden wij dan ook zeker interessant.

Constatering Kor Kegel:

Voor het instellen van een milieuzonering, onder meer om verouderde dieselauto s te weren, zijn Groen Links, Denk, Progressief Schiedam en de Ouderenpartij. Maar Denk wil het beperken tot vrachtverkeer en PS wil het op termijn in een samenhangend pakket met andere milieumaatregelen, niet nu als symboolpolitiek.

Tegen zijn D66, PvdA, VVD, AOV, CU-SGP, LOS en SLV.

D66 vindt het niet nodig, de PvdA vindt het verwarrend als milieuzones in elke stad anders zijn, de VVD is vierkant tegen, het AOV vindt het een trend en wil de rekening niet bij de burger leggen, de CU-SGP vindt het effect niet aangetoond, LOS is tegen auto pesten en het SLV vindt het contraproductief om autobezitters op kosten te jagen. Overigens maakt het SLV de kanttekening dat als er wel milieuzonering zou komen, daar dan de A4 en de A20 onlosmakelijk onderdeel van moeten zijn.

Het CDA neemt geen standpunt in, maar wil eerst het draagvlak onderzocht zien. De SP zond vandaag geen antwoord in.

Wat willen de tegenstanders van milieuzonering wel?

D66 ziet meer in handiger doorgangsroutes (minder rijtijd) en een centraal distributiesysteem aan de rand van de stad, zodat grote vrachtwagens de wijken niet in hoeven. De PvdA is wel voor het afsluiten van straten met veel luchtverontreiniging en ziet ook een mogelijke oplossing in parkeertarieven naar gelang de energie die verbruikt wordt. Groen Links ziet ook de mogelijkheid om straten met luchtvervuiling af te sluiten; als voorbeeld wordt de Oranjestraat genoemd.

Het AOV ziet oude dieselauto’s vanzelf verdwijnen, mede omdat elektrisch rijden steeds goedkoper wordt. Het CDA ziet trends die andere bereikbaarheidseisen met zich meebrengen en pleit voor slimme mobiliteit. Schone mobiliteit, benadrukt GroenLinks.

De CU-SGP vindt schepen veel vervuilender dan auto’s en pleit daarom voor walstroom. LOS ziet meer in het terugdringen van openhaarden en houtverbranders dan in het weren van die paar dieselauto’s die er nog zijn.


Gerelateerd