Meer handhaving in late uurtjes vergroot pakkans autokrassers | Schiedam24

Meer handhaving in late uurtjes vergroot pakkans autokrassers

19-02-2018 Auto Kor Kegel


SCHIEDAM – De politie en de Lichtblauwe Brigade moeten meer zichtbaar zijn tijdens de sluitingstijden van de horeca. Ook moet goed in kaart worden gebracht wanneer en langs welke trajecten vaak auto’s worden bekrast. Die kennis kan gebruikt worden om de pakkans van autokrassers te vergroten.

Hier is onder de lijsttrekkers wel een meerderheid voor te vinden. Over de inzet van meer (mobiele) camera’s bestaat minder eensgezindheid. Dat kwam gisteren (plaatsing van deze is enigszins verlaat) naar voren uit de beantwoording van de elfde vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. De vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting op de vraag:

De samenwerkende lokale media houden enkele wijktalkshows in de aanloop naar de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. De eerste wijktalkshow was woensdag 14 februari in wijkcentrum De Erker en deze was bedoeld voor vraagstukken in Schiedam-Zuid en -West.

Onder andere kwam aan de orde dat veel bewoners van het Nassaukwartier overlast ondervinden van het bekrassen van hun auto’s. De indruk bestaat dat het probleem bijna ‘gewoon’ wordt gevonden en dat de gemeente en de politie er geen prioriteit aan geven, ofschoon de schade flink oploopt.

Ook in andere delen van Schiedam is er geregeld ergernis over bekraste auto’s. Vooral na cafétijd in het weekend komt het voor dat mensen op hun weg naar huis – verondersteld wordt dat het met name jongeren zijn – uit baldadigheid of dronkenschap een scherp werktuig langs geparkeerde auto’s halen.

Tijdens de wijktalkshow in De Erker opperde een bewoner dat de gemeente meer kan doen opdat jongeren zich niet vervelen.

Er bestaan in het land ook andere suggesties om tegen dit probleem iets te ondernemen, zoals een meer gerichte inzet ’s nachts van politie en andere ordehandhavers langs routes waar het probleem zich geregeld herhaalt, maar ook het inzetten van een ‘spontane’ vorm van personenvervoer dat de jongeren vanuit de binnenstad thuisbrengt.

De vraag:

Welke mogelijkheden ziet u om het veel irritatie en schade veroorzakende autokrassen tegen te gaan?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Allereerst moeten we de pakkans vergroten, vandalisme moet bestraft worden. Buurtpreventie blijkt vaak goed te werken. Dat is toezicht door bewoners zelf, ondersteund door de gemeente en politie.

Tegelijkertijd moet er volop gekeken worden naar preventie. Jeugd hoeft niet noodzakelijkerwijs op straat rond te hangen, zorg dat ze een alternatief hebben. Maak kleine initiatieven voor en van de jeugd mogelijk, zonder te veel regels.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Meer ‘blauw op straat’ om vandalisme zoals het bekrassen van auto’s te bestrijden is voor de PvdA een van de mogelijke maatregelen. Maar voor de PvdA is het niet de enige oplossing. Het gaat om een brede aanpak! Daarbij begint het natuurlijk bij de ouders en de opvoeding waarbij kinderen wordt geleerd om respect te hebben voor andermans spullen.

Voor een brede aanpak met effect op dit moment wil de PvdA: meer politie in de nachtelijke uren, een goede registratie van plekken en tijden van dit soort vandalisme, een analyse van de gegevens, de tijdelijke inzet van cameratoezicht en een check op het lichtplan in de straten. Voorts denkt de PvdA aan initiatieven om de omgeving van jongeren in de aanpak te betrekken (buurtvaders, scholen, verenigingen) en ook aan buurtinitiatieven om jongeren meer te doen te geven. Overigens: van alle jongeren in Schiedam doet de overgrote meerderheid het natuurlijk gewoon goed! Laten we dat ook beseffen en daar trots op zijn.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Je blijft met je poten van andermans spullen af!
Handhaving en preventie zijn middelen die ingezet kunnen worden voor diverse problemen waarmee buurtbewoners te maken hebben. Invulling hieraan kan in samenspraak met de bewoners worden gegeven.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Het beschadigen van iemands eigendom is strafbaar. Iedereen die de regels overtreedt, pakken we hard aan. Inwoners van Schiedam mogen rekenen op een actieve overheid die hun zorgen over onveiligheid serieus neemt. Schade en de kosten van handhaving worden zo veel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. Bij minderjarigen worden ouders medeverantwoordelijk gesteld voor hun wangedrag.

Inzet van cameratoezicht versterkt het veiligheidsgevoel van de Schiedammers en vergroot de pakkans van daders. We willen een uitbreiding van de Lichtblauwe Brigade. Inzet in de weekenden en na 22.00 uur is noodzakelijk voor een veiliger Schiedam.

Elke Schiedammer kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente en politie werken nauw samen met initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

De gemeente heeft de taak om zorg te dragen voor de openbare orde en veiligheid en een goed jongerenbeleid. Indien het schade betreft, veroorzaakt door thuiskerende/uitgaande ( jongeren)publiek en het gebeurt steevast in het weekend op probleemroutes, dan is gerichte inzet van politie, handhaving of buurtpreventie een mogelijkheid om de daders te pakken. Ook handhaven door (mobiel) cameratoezicht, op locaties waar het probleem vaak voorkomt, zorgt dat de pakkans groter wordt en men op termijn zich sneller bedenkt (of beter uitkijkt). Veiligheid in en om de woning en in de wijk heeft voor het AOV grote prioriteit. Melding van vandalisme is prioriteit, dan kan er opgetreden worden.

Het uitgaansgedrag van jongeren kun je proberen te beïnvloeden, maar blijft een moeilijke opgave. Het creëren van een jongerenhonk/café of activiteitenterrein kan hiertoe bijdragen. Het is jammer dat het jongerenhonk Schiedam-Noord nooit gerealiseerd is.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appel (CDA):

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dat geldt des te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden.

CDA Schiedam vindt dat inwoners, politie en gemeente met elkaar in gesprek moeten gaan over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken of in dit geval een aanpak van het bekrassen van auto’s. Hierbij kan de inzet van buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurt-apps) een manier zijn om dit aan te pakken. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig.


René Karens, Groen Links:

Een veilig Schiedam maken we samen. Bewoners, gemeente, politie en handhaving. Samen voorkomen we vandalisme zoals het bekrassen van auto’s. In heel de stad camera’s ophangen is onbetaalbaar en lost het probleem niet op. Het kost daarnaast veel geld en inzet. Wanneer de wijkagenten in de wijk de kennis en het gezag hebben, is het makkelijker om hierop te handhaven. En mensen die zich misdragen moeten altijd aangepakt worden.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Vandalisme is asociaal gedrag. Is de gemeente hier verantwoordelijk voor? In eerste instantie zijn de vandalen en hun ouders verantwoordelijk. Iedere vorm van vandalisme is een vervelend en kostbaar incident. Het bekrassen van auto's is hier geen uitzondering op. Dat de gemeente dit 'gewoon' vindt is zeker niet waar. De pakkans is klein.

Om het tegen te gaan moet de gemeente de wijken waarin dit veelvuldig voorkomt ingaan om samen met de bewoners naar oplossingen te zoeken. Installatie van slimme verlichting en de gerichte inzet van de Lichtblauwe Brigade kan hierbij helpen.

Uit onderzoek blijkt dat veelal een combinatie van verveling en vervuiling leidt tot meer vandalisme. De vervuiling kan worden aangepakt door enerzijds een effectievere schoonmaak vanuit de gemeente en anderzijds door de bewoners de gevolgen van een bevuild straatbeeld uit te leggen.

Om de verveling tegen te gaan zal er bij de doelgroepen zelf informatie moeten worden opgehaald wat zij willen, voordat de gemeente investeert in faciliteiten die niet toereikend zijn. Deze informatieronde valt onder de participatie en inspraak die standaard ingezet moet worden en niet exclusief voor dit ene probleem


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

geen antwoord ontvangen


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Je blijft met je fikken van andermans spullen af. Dat de jeugd zich zou vervelen, is een idioot argument.

Helaas kan hier alleen iets tegen gedaan worden, als de dader op heterdaad betrapt wordt. Wij zijn voor meer inzet van handhaving, ook na tien uur ’s avonds. Ook buurtpreventie door wijkbewoners zelf kan helpen. Het blijft echter lastig om net op het goede moment ter plaatse te zijn. Cameratoezicht kan helpen, maar ook dat is niet het ei van Columbus. Hufters zijn zulke laffe stiekemerds, dat ze altijd toe zullen slaan als er geen toezicht is.


Mahmut Erdem, Denk:

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. In de hedendaagse maatschappij kan dat met inzet van technologie en wijkgericht werken. Denk hierbij aan inzet van buurtpreventie. Hierbij wordt de buurt betrokken bij preventie, maar ook bij een lik-op-stuk-aanpak (signalering).

Bekrassen van auto’s is vandalisme en strafbaar. Meer blauw op straat als het nodig is ook een oplossing. Het meeste vandalisme gebeurt in de nachtelijke uren en is vaak te wijten aan baldadigheid. Hangjongeren die vaak onder invloed zijn van psychedelische middelen groeperen op bepaalde hangplekken. Door meer blauw, maar ook meer betrokken bewoners op straat ontstaan er meer controlemomenten. Cameratoezicht (waar het echt nodig is) en meer straatverlichting dragen hier ook bij. Ook vergroot dit de pakkans van daders.

Baldadigheid is vaak leeftijdsgerelateerd. Voorlichting hierover op basisscholen geeft meer inzicht in de gevolgen, denk hierbij aan financiële gevolgen voor daders en slachtoffers en de strafmaat (Halt). Kortom, Denk staat voor veiligheid, leefbaarheid, meer blauw ook in nachturen, buurtpreventie, meer verlichting en als het nodig is meer cameratoezicht.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Opzettelijke vernieling is strafrechtelijk vervolgbaar en dat moet dan ook gebeuren.  Het dichttimmeren van de stad met bijvoorbeeld camera’s is daar niet het antwoord op. Het gericht en zichtbaar inzetten van politie en andere ordehandhavers in de uren rondom sluitingstijd van de horeca is effectiever en heeft een preventieve werking. Het sleutelwoord blijft preventie! Op scholen, in de horeca en wijken door samenwerking van ordehandhavers met alerte bewoners en ondernemers. Gerichte acties kunnen voorbeelden scheppen.

Sociale controle in de eigen omgeving – elkaar onderling op gedrag kunnen en mogen aanspreken – is de beste oplossing!

Wordt een dader opgepakt, dan is het logische gevolg dat de door hem of haar veroorzaakte schade (al dan niet via de ouders) wordt verhaald en dat de dader een stevige (taak)straf mag ontvangen!


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt het bekrassen van auto's uiterst vervelend en het is ook een zaak, die door politie en andere handhavers serieus moet worden genomen. Of dat in de praktijk zal betekenen dat de pakkans voor de daders groter wordt, hoopt de Ouderenpartij Schiedam wel, maar helaas zien we dat niet zo snel gebeuren.

Constatering Kor Kegel:

De pakkans moet groter worden. Meer blauw op straat, meer inzet van de Lichtblauwe Brigade ook in de nacht. D66, de PvdA, de SP, de VVD, het AOV, Denk en LOS zien wel mogelijkheden in die richting. Van deze partijen breken de PvdA, de VVD, het AOV en Denk ook een lans voor (mobiel) cameratoezicht, met name langs de routes waar in Schiedam herhaaldelijk auto’s worden bekrast. De PvdA en het AOV willen een analyse van de beschikbare gegevens waar dat het meest gebeurt en op welke tijden.

Groen Links en SLV zien juist niet zo veel in cameratoezicht. Onbetaalbaar. Je moet juist de aanwezige kennis benutten en samenwerken. De VVD en het CDA vinden het noodzakelijk om bij buurtpreventie ook digitale ondersteuning te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van buurt-Whats Apps. PS wil dat de gemeente de betrokken buurten ingaat en met de bewoners praat over mogelijkheden om wat aan het probleem te doen.

Slimme straatverlichting, daar pleiten PS en Denk voor.

Reacties